Blog

Analyse: Waals regeerakkoord

Vorige week presenteerden Elio Di Rupo (PS), Willy Borsus (MR) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) het regeerakkoord van het Waals Gewest en van de Franstalige Gemeenschapsregering. Beide akkoorden beogen armoede terug te dringen, van Wallonië een exemplarische regio te maken op vlak van klimaatsdoelstellingen en de Waalse economie te verbeteren. Wie goed leest herkent een sociale (PS), ecologische (Ecolo) en economische (MR) ambitie voor de legislatuur van 2019-2024. Maar critici, zoals de Franstalige professor Economie Jean Hindriks (UCL), geloven niet dat een begroting in evenwicht in 2024 (eveneens een ambitie die in het regeerakkoord vermeld staat) haalbaar is.

Inhoud regeerakkoord

Op 15 september verklaarde Jean-CIaude Marcourt (PS), de nieuwe Voorzitter van het Waals Parlement, ter gelegenheid van de Waalse feesten en de nieuwe Waalse regering dat het tijd werd dat Wallonië haar lot in eigen handen neemt en haar vertrouwen terugwint. In de 122-pagina tellende ‘Regionale Politieke Declaratie’ staan heel wat concrete maatregelen over hoe de nieuwe coalitiepartners het Waalse zelfvertrouwen en de zelfstandigheid willen opkrikken.

Om de klimaatsdoelstellingen van het Verdrag van Parijs te halen wil de nieuwe Waalse overheid bijvoorbeeld ondernemers steunen die projecten opzetten in het kader van de energietransitie en de circulaire economie, concreet door o.a. energie audits voor bedrijven te stimuleren. De Waalse overheid wil ook zelf het goede voorbeeld geven door de circulaire economie centraal te stellen in haar eigen diensten en beleid. Daarenboven wil de nieuwe regering de aankoop van zonnepanelen subsidiëren en haar uitstoot van broeikasgassen verminderen met 55% tegen 2030.

De Waalse regering maakt zich ook sterk een digitale inhaalbeweging te willen doen. In het regeerakkoord wordt vermeld de strategie voor Digital Wallonia verder te willen uitrollen, digitale ondernemers te willen ondersteunen en de digitale kloof te willen verkleinen. Concreet wil het dit doen door o.a. het 5G netwerk uit te rollen, artificiële intelligentie verder te onderzoeken en door een ‘Digitaal Wallonië Pas’ te ontwikkelen die start-ups in kaart moet brengen en moet ondersteunen. Het nieuw regeerakkoord benadrukt ook voorstander te zijn van een digitale taks op Europees niveau als een eerste stap naar een digitale taks op globaal niveau.

In totaal wil de Waalse overheid 4 miljard extra investeren in onderzoek, innovatie, huisvestiging, isolatie, hernieuwbare energie en nieuwe mobiliteit.

Machtsherschikking  

Zoals verwacht komt Elio Di Rupo (PS) aan het hoofd te staan van de nieuwe Waalse regering. Willy Borsus (MR), wiens naam ook circuleerde om Minister-President te worden van de regering van de Franstalige Gemeenschap, werd uiteindelijk benoemd tot Vice-Minister-President en bevoegd voor o.a. economie, onderzoek en innovatie, digitaal en landbouw. Met Philippe Henry (Ecolo) krijgt Wallonië nu ook een eigen Minister van Klimaat en is daarenboven ook bevoegd voor energie, infrastructuur en mobiliteit.

De nieuwe Waalse regering en de regering van de Franstalige Gemeenschap betekent ook een stoelendans voor de Franstalige partijen, vooral voor de socialistische partij. Zo wordt Paul Magnette hoogstwaarschijnlijk de nieuwe voorzitter van de PS nu Elio Di Rupo het Elysette gaat betreden. Opvallend is dat Jean-CIaude Marcourt, naast Magnette en Di Rupo, ook deel zal nemen aan de federale onderhandeltafel, wat doet vermoeden dat Marcourt het regionale niveau voor het federale zal inruilen. Aangezien de PS “incontournable” is op federaal niveau, lijkt de partij op alle niveaus mee te zullen besturen.

Na de regeringsvorming van Brussel, Wallonië en de Franstalige Gemeenschap is het nu nog uitkijken naar de Vlaamse en Federale regeringen. In Vlaanderen wordt een nieuwe regering verwacht op het einde van september, maar momenteel lijken de thema’s inburgering en onderwijs die deadline in het gedrang te brengen. Zoals altijd volgt Dr2 Consultants de politieke ontwikkelingen in België op de voet. Lees onze analyse van de Brusselse overheid via deze link en volg ons om ook de toekomstige analyses te lezen.